Ιούλιος: Αύξηση κατά 9,8% των οικοδομικών αδειών

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά στοιχεία, για το μήνα Ιούλιο 2018,
της Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας.

Ειδικότερα:

 Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), κατά το μήνα
Ιούλιο 2018, στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες,
ανήλθε σε 1.521 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 341,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και
1.659,5 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 9,8% στον αριθμό των
οικοδομικών αδειών, κατά 17,1% στην επιφάνεια και κατά 22,1% στον όγκο, σε σχέση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2017.

 Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά το
μήνα Ιούλιο 2018 ανήλθαν σε 1.500 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 323,0 χιλιάδες
m2 επιφάνειας και 1.563,2 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,4% στον αριθμό
των οικοδομικών αδειών, κατά 13,6% στην επιφάνεια και κατά 17,8% στον όγκο, σε σχέση με
τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

 Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Ιούλιο 2018, στο
σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 21 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 18,8 χιλιάδες m2
επιφάνειας και 96,3 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής
Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Ιούλιο 2018, είναι 5,8%.

 Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Αύγουστο 2017 έως τον
Ιούλιο 2018, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας)
μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε
14.560 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.142,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 13.869,7
χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Αυγούστου 2016 – Ιουλίου 2017
παρατηρήθηκε αύξηση κατά 7,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 16,5% στην
επιφάνεια και κατά 18,8% στον όγκο.

 Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Αυγούστου 2017 – Ιουλίου 2018, η Ιδιωτική Οικοδομική
Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 7,1% στον αριθμό των
εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 14,6% στην επιφάνεια και κατά 15,5% στον όγκο, σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Αυγούστου 2016 – Ιουλίου 2017 (Πίνακας 4). Το ποσοστό
συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για
την ανωτέρω περίοδο, είναι 5,0%.

 Το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει,
στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 8,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 17,4%
στην επιφάνεια και κατά 16,8% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο επτάμηνο του έτους
2017 (Πίνακας 5). Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο
της Χώρας, αύξηση κατά 8,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 15,3% στην
επιφάνεια και κατά 14,2% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου –
Ιουλίου 2017.

Πηγή: http://www.statistics.gr/documents/20181/4c5bd415-ad0a-4a84-999e-da60ca2ae300