Νέο Βιβλίο για την αρχιτεκτονική

Η ιστορία των διακοσμητικών τεχνών και της αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη και την Αμερική (1760-1914)
Τσούμας Ιωάννης
Εκδόσεις Επίκεντρο
Σελίδες: 488
ISBN: 9786182041055

“Ο συγ­γρα­φέ­ας ερ­γά­σθη­κε σε ένα ση­μα­ντι­κό ιστο­ρι­κό και κοι­νω­νι­κό θέ­μα, τον συν­δυ­α­σμό των ιδε­ών της αισθη­τι­κής και της λει­τουρ­γί­ας των μορ­φών που καλ­λι­ερ­γή­θη­καν στις δι­α­κο­σμη­τι­κές τέ­χνες και την αρ­χι­τε­κτο­νι­κή, κα­τά την πε­ρί­ο­δο που προ­η­γή­θη­κε του μο­ντερ­νι­σμού του πρώ­του μι­σού του εικο­στού αιώ­να. Η ερ­γα­σία κα­θαυ­τή είναι και εισα­γω­γή στην πε­ρί­ο­δο των με­γά­λων δι­αρ­θρω­τι­κών αλ­λα­γών στις σχέ­σεις της λει­τουρ­γί­ας και της πό­λης –στις ιδε­ο­λο­γι­κές σχέ­σεις που δι­α­μορ­φώ­θη­καν ως προς το πε­ρι­βάλ­λον μέ­χρι το 1914 και τις οποί­ες ερευ­νά στην προ­σε­χή του με­λέ­τη. Ήδη, σ’ αυτή την ερ­γα­σία που δη­μο­σι­εύ­ε­ται έχει συ­γκε­ντρώ­σει μια ση­μα­ντι­κή βι­βλι­ο­γρα­φία –συ­χνά δυ­σεύ­ρε­τη–, κα­θώς και έναν πο­λύ με­γά­λο αριθ­μό πη­γών πλη­ρο­φο­ρι­ών τις οποί­ες ιε­ράρ­χη­σε και αξι­ο­λό­γη­σε σε ένα αυστη­ρό και προ­σι­τό πρό­γραμ­μα δο­μής και ορ­γά­νω­σης του έρ­γου. Με τη συ­στη­μα­τι­κή και την ανα­λυ­τι­κή προ­σέγ­γι­ση, κα­θώς και με την κρι­τι­κή των πλη­ρο­φο­ρι­ών της, η ερ­γα­σία συμ­βάλ­λει στην πε­ρι­ο­ρι­σμέ­νη βι­βλι­ο­γρα­φία στην Ελ­λά­δα ως προς αυτό το θέ­μα, αλ­λά και απο­τε­λεί μια ευρύ­τε­ρη συμ­βο­λή στην ανα­γνώ­ρι­ση της ιδι­αι­τε­ρό­τη­τας κα­θώς και των συγ­γε­νει­ών των δι­α­κο­σμη­τι­κών τε­χνών με τις μορ­φο­πλα­στι­κές τέ­χνες. Αυτό θα είναι και το κα­τε­ξο­χήν συ­στα­τι­κό στοι­χείο του έρ­γου με έμ­φα­ση στις ιδέ­ες της λει­τουρ­γι­κό­τη­τας, στις τε­χνι­κές και στα υλι­κά ως άξο­νες που προ­ε­τοί­μα­σαν τη σύν­θε­ση του μο­ντερ­νι­σμού τον εικο­στό αιώ­να… ” Εμ­μα­νου­ήλ Μαυ­ρο­μά­της

Ο Γι­άν­νης Τσού­μας γεν­νή­θη­κε στο Πα­σα­λι­μά­νι του Πει­ραιά και έζη­σε αρ­κε­τά χρό­νια στη Με­γά­λη Βρε­τα­νία. Με διτ­τή κα­τεύ­θυν­ση στον καλ­λι­τε­χνι­κό, αλ­λά και ακα­δη­μα­ϊ­κό χώ­ρο, ξε­κί­νη­σε τον πρώ­το κύ­κλο σπου­δών του στο Harrow College of Higher Education (H.N.D.): Design Ceramics, ολο­κλη­ρώ­νο­ντάς τον με την από­κτη­ση του Bachelor of Arts (B.A. Hons): 3D Design (Ceramics bias Sculpture), στο Middlesex Polytechnic του Λον­δί­νου. Ο δεύ­τε­ρος κύ­κλος σπου­δών του –κα­θα­ρά θε­ω­ρη­τι­κός– άρ­χι­σε με τη από­κτη­ση του Master of Arts (M.A.) στην Ιστο­ρία του Βι­ο­μη­χα­νι­κού Σχε­δι­α­σμού από το Middlesex University του Λον­δί­νου και ολο­κλη­ρώ­θη­κε με την απο­νο­μή του τίτ­λου του Δι­δά­κτο­ρα στην Ιστο­ρία της Τέ­χνης (Ph. D.) από το Αρι­στο­τέ­λειο Πα­νε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης. Έχει στο ενερ­γη­τι­κό του πλού­σιο καλ­λι­τε­χνι­κό (τρι­ά­ντα ατο­μι­κές και ομα­δι­κές εκ­θέ­σεις στην Ελ­λά­δα και τη Με­γά­λη Βρε­τα­νία, εικο­νο­γρα­φή­σεις βι­βλί­ων κ. ά.), αλ­λά και συγ­γρα­φι­κό έρ­γο (δη­μο­σι­εύ­σεις επι­στη­μο­νι­κών άρ­θρων σε έγκρι­τα πε­ρι­ο­δι­κά της Ελ­λά­δας και του εξω­τε­ρι­κού), κα­θώς και πο­λυ­πλη­θείς συμ­με­το­χές σε ημε­ρί­δες και πα­νελ­λή­νια/δι­ε­θνή συ­νέ­δρια (ως ειση­γη­τής, αλ­λά και ως μέ­λος των επι­στη­μο­νι­κών επι­τρο­πών). Είναι μέ­λος του Επι­με­λη­τη­ρίου Εικα­στι­κών Τε­χνών Ελ­λά­δας και δι­δά­σκων στο Ελ­λη­νι­κό Ανοι­κτό Πα­νε­πι­στή­μιο και στο Τ.Ε.Ι Αθή­νας.

Back to Top